Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Letní intenzivní kurzy francouzštiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2020.

Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Nejste si jistí jaký kurz je pro vás ten pravý? Vyplňte si náš on-line rozřazovací test, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI
MÍRNĚ POKROČILÍ
STŘEDNĚ POKROČILÍ
POKROČILÍ – PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU DELF B1
FRANCOUZŠTINA PŘED DOVOLENOU

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu.

Časové varianty:

 • 4 týdny, 2x týdně, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 24 hodin
 • 1 týden, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 25 hodin
 • 2 týdny, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 50 hodin

Francouzština úplní začátečníci;

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. úroveň

Vstupní úroveň: úplný začátečník

Učebnice:

Connexions 1 (Régine Mérieux, Yves Loiseau, Didier 2004) Unité 1–3

Gramatika:

 • Výslovnost, abeceda
 • Číslovky
 • Rod, množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • Členy – neurčitý, určitý
 • Tvoření otázky pomocí intonace a pomocí « est-ce que »
 • Tázací zájmeno « quel/quelle »
 • « c’est/il est »
 • Slovesa: etre, avoir, habiter, s’appeler, travailler, apprendre, pouvoir, vouloir, aller, venir, savoir, connaître, prendre, boire, payer
 • Přivlastňovací zájmena
 • Zápor
 • Časování pravidelných sloves končících na « –er »

Francouzština falešní začátečníci

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. úroveň

Učebnice:

Connexions 1 (Régine Mérieux, Yves Loiseau, Didier 2004) Unité 4–6

Gramatika:

 • Blízká budoucnost
 • « il y a »
 • Minulý čas « le passé composé »
 • Osobní zájmena samostatná
 • Zájmena přímá ve 4. pádě
 • Výrazy množství
 • Zájmeno « en »

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A1

Francouzština mírně pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. úroveň

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A2

Učebnice:

Connexions 1 (Régine Mérieux, Yves Loiseau, Didier 2004) Unité 7–9

Gramatika:

 • Předložky místní
 • Rozkazovací způsob
 • Předložky « a, de » ve spojení se členy
 • Řadové číslovky
 • Neurčitá zájmena « quelque chose/rien, quelqu’un/personne »
 • « il faut »
 • Minulý čas « le passé composé » – po
 • Zájmena nepřímá ve 3.pádě
 • Zájmeno « y »
 • Ukazovací zájmena

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A2

4. úroveň

Učebnice:

Connexions 1 (Régine Mérieux, Yves Loiseau, Didier 2004) Unité 9–12

Gramatika:

 • Tvoření otázek pomocí inverze
 • Zvratná slovesa
 • Časové předložky – « il y a, depuis, pendant, en, dans »
 • « ne…plus, ne…jamais »
 • Budoucí čas « le futur simple »
 • « le subjonctif présent »

Francouzština středně pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
5. úroveň

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1

Učebnice:

Connexions 2 (Unité 1–3)

Gramatika:

 • Přítomný a minulý čas « le passé composé » – opakování
 • Imperfektum
 • Postavení přídavných jmen ve větě
 • Subjonctif po « pour que, afin que »
 • Blízká minulost « le passé récent »
 • Porovnávání (« comparatif, superlatif »)

6. úroveň

Učebnice:

Connexions 2 (Unité 4–6)

Gramatika:

 • Imperfektum vs. passé composé
 • Shoda příčestí minulého
 • Přídavné jméno „meme“
 • Podmiňovací způsob přítomný
 • Shrnutí časů oznamovacího způsobu (présent, impératif, futur, imparfait)

Příprava na zkoušku DELF B1

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
7. úroveň

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A2+

Učebnice:

Connexions 2 (Unité 7–9)

Francouzština před dovolenou

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Cílem kurzu je získat schopnost dorozumět se v obvyklých situacích, které se vyskytnou při cestování po francouzsky mluvících zemích. V kurzu se budou probírat pouze základní konverzační témata a fráze, která bude lektor se studenty procvičovat na modelových situacích.

Témata:

Rezervace hotelového pokoje, kupujeme jízdenku, objednávání v restauraci, jídlo, jízda autem, orientace a jak se zeptat na cestu, slovní zásoba – důležité budovy ve městě a památky, stručné představení sebe sama, nakupování.

O francouzštině

Francouzština je románský jazyk, který vzešel z území Francie a mluví se jím po celém světě. Má více než tisíciletou historii, je blízký ostatním románským jazykům, zejména španělštině a italštině. Francouzštinu tvoří nejen jazyk sám – jde o celý styl života a kultury, která ke slovům patří.

Dnes francouzsky mluví kolem 150 milionů lidí dokonale a 265 milionů na určité úrovni (některé zdroje uvádějí dokonce číslo 500 milionů lidí, kteří mají jakoukoli znalost francouzštiny). Pokud jde o žebříček světově užívaných jazyků, pak francouzština uzavírá jejich první desítku. Spolu s angličtinou je francouzština jediným jazykem mluveným na pěti kontinentech.

Kde se francouzsky domluvím?

Samozřejmě především ve Francii, ovšem k frankofonii náleží celkem více než padesát států. Někde je francouzština pro obyvatele jazykem mateřským (Francie, Valonsko atd.), oficiálním (několik afrických zemí), vyučovacím (např. na Madagaskaru), jinde jazykem s významným postavením (např. v Maroku nebo Tunisu). Často je komunikačním jazykem mezi jednotlivými etniky země nebo jazykem, který dovoluje obyvatelům rozvojových zemí vstoupit do Francie nebo na západ.

V Evropě k frankofonii patří Belgie, Švýcarsko, Monaco, Lucembursko, Albánie, Rumunsko, ale i např. Řecko, Ukrajina, Rakousko, Polsko a Česká republika. Na americkém kontinentu je francouzština nejvíce zastoupena v Kanadě, v Africe se jí mluví např. v Ghaně, Kongu, Rwandě, Egyptě, Libanonu, na Pobřeží Slonoviny či v Senegalu. V Asii se francouzsky dorozumíte např. v Arménii, Gruzii, Vietnamu či Laosu.

Na území Francie dodnes najdeme kromě francouzštiny i řadu regionálních jazyků nebo dialektů (okcitánština, korsičtina, bretonština, katalánština, z dialektů pak např. gaskonština, provensálština, pikardština atd.)

Zvláštnosti francouzštiny

Je francouzština opravdu tak těžká nebo je to jen mýtus? Záleží na úhlu pohledu. Je jiná než čeština, pokud jde o melodii a způsob výslovnosti. Říká se, že Francouzky mají vrásky kolem úst, protože jejich řeč vyžaduje velké napětí mluvidel. A kdo by neznal typické ráčkované „r“? Výhodou, např. oproti angličtině, je, že zde platí jasná a stálá pravidla pro výslovnost určitých skupin hlásek. Pokročilý mluvčí tedy snadno odhadne, jak se které slovo přečte. Abeceda se používá stejně jako v češtině, některá písmena jsou však doprovázena odlišnými znaky (např. ç, a, e, u, ô).

Historie francouzštiny

Běžně se říká, že francouzština vznikla z latiny. „Starou“ francouzštinu však ovlivnily nejméně tři další jazyky: řečtina, keltština (odtud pak tzv. galorománština, což byl jazyk, kterým se mluvilo na území Francie před vznikem francouzštiny) a konečně germánština, která přinesla řadu výrazů v oblasti válečnictví.

Tzv. střední francouzština, z období 14.–16. století, je propracovanější. Boj mezi francouzštinou a latinou byl ukončen za vlády Františka I., který z francouzštiny udělal oficiální jazyk správy a soudů (edikt z Villers-Cotterets, 1539).

V roce 1635 zakládá kardinál Richelieu Francouzskou akademii, která má za úkol starat se o francouzštinu. Vycházejí literární díla, která svědčí o bohatosti, jemnosti, kráse, ale též složitosti jazyka. Osvícenství mu přidává přesnost vyjadřování a jasnost myšlenky.

V 19. století francouzština s konečnou platností vítězí na území celé Francie. Ve 20. století mají vliv na vývoj jazyka Francouzů zejména média.

Současná francouzština

Jako každý „živý“ jazyk je i francouzština v neustálém vývoji – používáním, mluvením, kontaktem s jinými jazyky. Přispívají k němu spisovatelé, básníci, ale i mladí lidé, kteří v řeči uplatňují velkou tvořivost.

Snad nejznámější formou „hraní“ si s francouzštinou je „verlan“. Spočívá v převracení slabik slov tak, že vznikne slovo nové se stejným významem. I sám výraz „verlan“ vznikl přehozením slabik výrazu „l´envers“, tedy naopak. Příklady verlanu jsou: Laisse béton = laisse tomber (nech to být), Tromé = métro (metro), Turvoi = voiture (auto), zicmu = musique (muzika).

Velký vliv na vývoj jazyka mají i nové technologie – sms zprávy, maily, hry po síti, ale i reklamy. Nová slova vznikají často jako zkratky, fonetismy či typografické rébusy. Např.: slt = salut (ahoj), bjr = bonjour (dobrý den), lgtps = longtemps (dlouho); koi = quoi (co), kom = comme (jak, jako); 2m1 = demain (zítra), bi1 = bien (dobře), koi 2 9 = quoi de neuf (co je nového).

I do francouzštiny pronikají anglicismy. Výrazům, které míchají oba jazyky, se někdy říká „frangličtina“. Někdy ovšem tato slova ztratí svůj původní význam. Např. „kovboj“ není ve francouzštině pasák krav, ale výraz pro označení policisty.

Francouzský stát se snaží přehnanému vlivu angličtiny zamezit. Např. Toubonův zákon z roku 1994 nařizuje, aby každý text, který je veřejně přístupný nebo použit v reklamě, byl přeložen i do francouzštiny.

Učebnice francouzštiny

V našich kurzech používáme učebnici Régine Mérieux, Yves Loiseau: Connexions 1–3, Didier 2004. Zde si o učebnici můžete přečíst více informací.

 • Tento třídílný komplet učebnic francouzštiny vznikl na základě nejnovějších prací v rámci EU
 • 1. díl připraví na zkoušku DELF – úroveň A1/A2+ SERR pro jazyky
 • 2. díl připraví na zkoušku DELF – úroveň A2/B1 SERR pro jazyky
 • 3. díl připraví na zkoušku DELF – úroveň B1/B1+ SERR pro jazyky
 • Pro starší dospívající a dospělé studenty (SŠ, JŠ, VŠ a dospělé)
 • Každý díl na 100 až 120 výukových hodin (tzn. 1,5–2 roky při 3 hodinové dotaci)
 • 4 moduly po 3 lekcích, každá lekce je rozdělená do 5 dvoustran, což představuje pravidelnou práci s textem a s návazností v dalších lekcích
 • Seznamuje s francouzskými a frankofonními reáliemi
 • Všechny úlohy jsou dobře propracované, jsou mezi nimi zařazeny i četné způsoby sebehodnocení
 • Moderní témata (současná francouzská hudba, reklama, praktický pohled do světa práce, problematika konzumního stylu života)
 • Třetí díl obsahuje texty, které jsou vybrány převážně ze současné francouzské literatury, má jiné členění lekcí, nová struktura lekce a také grafická úprava stránek učebnice
 • Lišty po stranách slouží jako opakovací a doplňující nástroje v rámci výuky
 • Na konci učebnice je 12 testů tzn. jedna strana úloh pro každou lekci
 • Pracovní sešit nabízí řadu písemných či mluvených aktivit a cvičení s klíčem vzadu
 • V metodické příručce jsou kromě pokynů pro práci učitele další aktivity k využití ve výuce, klíč k testům v učebnici a přípravné texty na zkoušku DELF
 • Na CD audio nebo audiokazetách jsou dialogy, písničky, rozhovory, fonetická cvičení atd.
 • DVD s autentickými dokumenty a scénkami, které navazují na témata v lekcích, je vhodným doplněním práce ve třídě
 • Bohatou podporou při studiu jsou stránky www.didierconnexions.com


angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina