Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Letní intenzivní kurzy němčiny

Kurz angličtiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2020.

Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Nejste si jistí jaký kurz je pro vás ten pravý? Vyplňte si náš on-line rozřazovací test, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI
MÍRNĚ POKROČILÍ
STŘEDNĚ POKROČILÍ
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU ZERTIFIKAT DEUTSCH

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu.

Časové varianty:

 • 4 týdny, 2x týdně, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 24 hodin
 • 1 týden, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 25 hodin
 • 2 týdny, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 50 hodin

Němčina začátečníci

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. úroveň

Vstupní úroveň: úplný začátečník

Učebnice:

Themen aktuell 1 A, 1.–3. lekce

Témata:

První kontakty, předměty v domě a domácnosti, jídlo a pití, restaurace, nakupování

Gramatika:

 • Výslovnost a německá abeceda
 • Zeměpisná jména
 • Časování sloves v přítomném čase
 • Podstatná jména v 1. a 4. pádě
 • Zájmena osobní, přivlastňovací a tázací
 • Člen určitý a neurčitý
 • Zápor
 • Číslovky
 • Přímý a nepřímý pořádek slov ve větě
 • Pořádek slov ve větě s předmětem ve 4. pádu a příslovečným určením
 • Věty se způsobovým slovesem
 • Vybraná silná slovesa
 • Rozkazovací způsob
 • Vybrané částice a spojky

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A1−

Němčina falešní začátečníci

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. úroveň

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A1−

Učebnice:

Themen aktuell 1A, 4.–6. lekce

Témata:

Volný čas a práce, koníčky, bydlení, tělo a zdraví

Gramatika:

 • Způsobová slovesa
 • Slovesa s odlučitelnými předponami
 • Další silná slovesa
 • Sloveso jako větné doplnění
 • Neurčitý podmět man a es
 • Předložky se 3.a 4. pádem
 • Silné skloňování podstatných jmen
 • Vazba es gibt
 • Vyjádření zvratného zájmena svůj
 • Tvoření perfekta
 • Préteritum sloves haben a sein

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A1

Němčina mírně pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. úroveň

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A1

Učebnice:

Themen aktuell 1A, 7.–10. lekce

Témata:

Události všedního dne, orientace a život ve městě, nakupování, dárky, Berlin, Německo, německá kultura

Gramatika:

 • Perfektum – další tvary příčestí minulého: příčestí minulé bez ge- , příčestí min. sloves s odlučitelnou předponou
 • Préteritum sloves haben a sein
 • Předložky se 3.a 4. pádem
 • 3. a 4. pád osobních zájmen, záporného zájmena kein a přivlastňovacích zájmen
 • Tvary a použití 2. pádu
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí v přísudku
 • Řadové číslovky
 • Předložky u časových údajů
 • Tázací zájmeno welcher
 • Perfektum a préteritum
 • Skloňování přídavných jmen

4. úroveň

Učebnice:

Themen aktuell 2, 1.–3. lekce

Témata:

Vzhled a osobnost, škola, vzdělání a povolání, zábava a televize, média

Gramatika:

 • Perfektum a préteritum
 • Skloňování přídavných jmen
 • Vedlejší věty
 • Větný rámec
 • Další předložky a částice
 • Tázací zájmena

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A2+

Němčina středně pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
5. úroveň

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A2+

Učebnice:

Themen aktuell 2, 4. – 6. lekce

Témata:

Zábava a televize, média, průmysl, práce, hospodářství, rodina a osobní vztahy, příroda a životní prostředí

Gramatika:

 • Tázací zájmena
 • Další předložky a částice
 • Konjunktiv a opisný tvar würde + infinitiv
 • Vazby sloves, tvorba slov
 • Stupňování přídavných jmen
 • Skloňování přídavných jmen po dalších zájmenech a číslovkách
 • Trpný rod
 • Ukazovací zájmena der, derseble, derjenige
 • Partizip perfekta
 • Infinitiv s zu

6. úroveň

Učebnice:

Themen aktuell 2, 7.–10. lekce

Témata:

Německo, cizinci v Německu, postavení a životní styl Němců v cizině, zprávy a politika, stát, cestování, literatura a kultura

Gramatika:

 • Přirovnávací způsobové věty
 • Vedlejší věty účinkové
 • Vztažné věty
 • Podstatná jména odvozená od sloves
 • Infinitivní konstrukce s zu, um… zu, vedlejší věty účelové
 • Další spojky a spojovací výrazy
 • Slovesné vazby
 • Kolísání užití pomocného slovesa v perfektu
 • Dvojice tranzitivních a intranzitivních sloves

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1−

Příprava na zkoušku Zertifikat Deutsch

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
7. úroveň

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1−

Učebnice:

Themen aktuell 3, 1.–3. lekce a doplňkové materiály z učebnice Zertifikat Deutsch.

Témata:

Člověk, osobnost, charakter, bydlení, venkov, město, volný čas a fitness, zdravá výživa, komunikační prostředky, diskuze

Gramatika:

 • Zvratná zájmena/reciproční použití
 • Reciproční zájmena
 • Předložková doplnění
 • Da(r)/wo(r) + předložka
 • Konjunktiv 2
 • Složená podstatná jména
 • Podstatná jména s doplněním v genitivu
 • Trpný rod se způsobovým slovesem
 • Použití tvaru sollte
 • Předložky u čas. údajů
 • Komparace – stupňování

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1+angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina